Afgelopen weekend is de tweede zeekabel door de waterkering bij Borssele gelegd. Dit was een van de vier zeekabels die nodig zijn om de windparken Borssele I en II die op zee worden aangelegd te verbinden met het hoogspanningsnet op land. Het waterschap heeft TenneT een vergunning verleend om vier kabels door de zeedijk, ter hoogte van de energiecentrale aan te leggen.

Na de aanleg van de tweede zeekabel  van zo’n 27 centimeter dik wordt de zeewering weer in de oude staat terug gebracht. Later worden op de zelfde wijze de laatste twee zeekabels door de zeewering getrokken en aangesloten op het transformatorstation op land. De kabels wegen zo’n 100 kilo per strekkende meter. Vooruitlopend op de aanleg van de zeekabels is het dijkvak al versterkt en voldoet aan de meest recente veiligheidsnormen.

Het waterschap is blij dat het op deze manier kan meewerken aan de realisatie van de windparken op zee. Duurzame energievoorziening wordt steeds belangrijker. Met name gezien de doelstellingen die in het Klimaatakkoord zijn neergelegd om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. De uitstoot van CO2 wordt voor een deel veroorzaakt door het opwekken van energie. De windmolenparken dragen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Daarnaast sluit het faciliteren van duurzame energievoorzienig aan op de ambities van het waterschap. Waterschap Scheldestromen wil in 2025 100% energieneutraal zijn. Zo bouwde het waterschap de rioolwater zuivering in Ritthem om tot ‘energiefabriek’. Deze zuivering werkt geheel op eigen opgewekte energie en wekt daarnaast energie op voor zo’n 380 huishoudens. Ook onderzoekt het waterschap de mogelijkheid om bij dijkversterking zonnepanelen toe te staan voor het opwekken van energie.