Vandaag publiceert het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord (ZEA) drie voorlopige bouwstenen voor de concept Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland. Dit zijn de eerste bevindingen van de dialoog die sinds het najaar van 2018 is gehouden aan drie sectortafels: gebouwde omgeving, elektriciteit en mobiliteit.

Zeeland heeft tot zes maanden na ondertekening van het landelijke Klimaatakkoord om de concept-RES in Den Haag in te dienen. In de concept-RES moet Zeeland aangeven wat de regionale strategie is om tot een reductie van CO2-uitstoot te komen van 49% in 2030. In de concept-RES staat straks hoeveel duurzame elektriciteit we op welke manier in Zeeland gaan opwekken, hoe we de warmtetransitie in de gebouwde omgeving gaan vormgeven, hoe we omgaan met de consequenties daarvan voor de opslag- en energie-infrastructuur en hoe we in Zeeland de transitie naar zero-emissie mobiliteit gaan maken.

In Zeeland zijn drie sectortafels ingericht waaraan de afgelopen maanden, met specialisten en deskundigen van meer dan 100 Zeeuwse organisaties, ondernemingen, overheden en belangenorganisaties, per sector gekeken is naar mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Het resultaat daarvan zijn drie bouwstenen: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit

Gebouwde omgeving

De vertaling van de landelijke doelstellingen naar Zeeland betekent dat we, in de gebouwde omgeving, 101 Kton CO2-reductie moeten realiseren. Dat kan bijvoorbeeld door isoleren, waarmee de warmtevraag daalt, door het gebruik van duurzame energie in plaats van aardgas, en door het gebruiken van duurzame installaties en producten.

Elektriciteit

Het Zeeuwse doel voor hernieuwbare elektriciteit is 3 TWh (11 PJ) voor wind, zon en energie uit water in 2030. Ingezet wordt op bestaand omgevingsbeleid (kwaliteiten en waarden van Zeeland). Er wordt aangesloten bij de concentratielocaties windenergie uit het Omgevingsplan en er wordt toegewerkt naar een zonneladder voor en door gemeenten. Ook is gekeken naar de capaciteit van het elektriciteitsnet van regionale netbeheerder Enduris. Gebleken is dat, mits investeringen in goed overleg met provincie en gemeenten worden afgestemd, het elektriciteitsnet de komende 10 jaar de groei van hernieuwbare energie zou kunnen opvangen.

Mobiliteit

Zeeland wil ook de CO2-uitstoot van mobiliteit verlagen met 49%. Daarvoor moet niet alleen het personenvervoer en het openbaar vervoer overstappen op duurzame brandstof of elektriciteit, maar ook moet er gekeken worden naar manieren om het goederentransport, de havens, binnenvaart en kust- en zeevaart, te verduurzamen. Er is een Zeeuws actieplan gemaakt waarbij ook de benodigde tank- en infrastructuur meegenomen is.

De komende maanden worden gebruikt om de voorgestelde oplossingsrichtingen zo breed mogelijk te toetsen. Dit gebeurt door nader onderzoek, het aanvullen van gegevens en door met stakeholders door te praten over kansen, belemmeringen en mogelijkheden.

Landbouw en grote industrie zijn in Zeeland ook belangrijke veroorzakers van CO2-uitstoot. Voor deze twee sectoren ontwikkelen we in de regio geen aparte energiestrategie. Enerzijds omdat hiervoor al regionale programma’s zijn opgestart, amderzijds omdat zij vallen onder directe landelijke sturing en wet- en regelgeving voor uitstoot van CO2. Natuurlijk zijn ook deze sectoren ook integraal onderdeel van de Zeeuwse regio, en kijken we waar mogelijk naar samenwerking, aansluiting en slimme gezamenlijke oplossingsrichtingen.

De volledige teksten van de bouwstenen Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit zijn te lezen op deze website op deze pagina.