Hoe worden de dertig regionale energiestrategieën straks beoordeeld? Voldoen ze aan de kaders uit het Klimaatakkoord? Zijn de ideeën ambitieus genoeg, en niet te vaag? Op 22 augustus werd de Zeeuwse Concept RES getest door deskundigen van verschillende landelijke organisaties en overheden. In deze zogenaamde ‘botsproef’ werd de Zeeuwse energiestrategie getoetst aan de landelijke kaders.

Zeeland maakte als eerste een Concept RES. Landelijk is afgesproken dat iedere regio zo’n energiestrategie maakt, op basis van landelijke kaders. Hiervoor is een Nationaal Programma opgericht. De botsproef was een mooi moment om zowel de Zeeuwse Concept RES, als de landelijke kaders te testen. En daarmee ook een belangrijk ijkpunt in het landelijke RES-proces, zowel voor Zeeland, als voor het Nationaal Programma.

Wat hield de botsproef in?

Zeeland kreeg de kans om de Concept RES toe te lichten, op inhoud én proces. Vervolgens gingen we dieper in op de inhoud van onze RES. Daarna werd de Zeeuwse RES in kleinere klankbordgroepen getoetst aan de vier landelijke kaders: optimaal ruimtegebruik, efficiëntie van het energiesysteem, optimale kwantiteit en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. In de klankbordgroepen zaten o.a. vertegenwoordigers van het Nationaal Programma RES, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, het Planbureau voor de Leefomgeving, Netbeheer Nederland, Interprovinciaal Overleg, de natuur- en milieufederaties en de Participatiecoalitie. Er waren ook ‘peers’: collega’s die in één van de andere regio’s aan een RES werken.

Opbrengst van de botsproef

Zeeland kreeg complimenten voor de snelheid en de zorgvuldigheid van het proces. Geen enkele andere regio is al zo ver. De landelijke collega’s waren onder de indruk van het product dat er lag, en er was veel waardering voor het proces: de vroegtijdige betrokkenheid van de netbeheerder en de vele stakeholders die via de ingerichte sectortafels hun bijdrage konden leveren. Natuurlijk zijn we erg blij met de complimenten. Ook kregen we waardevolle tips voor het verbeteren van het concept naar een eindversie, want natuurlijk zijn we er nog lang niet. Zo zullen we de gemaakte ruimtelijke keuzes beter toelichten, voegen we een systeemstudie over energie-infrastructuur toe en verweven we de inzet die op industrie en landbouw wordt gepleegd meer met onze RES. Ook maakte de botsproef duidelijk hoe belangrijk het is dat er straks dertig op hoofdlijnen vergelijkbare strategieën zijn die er samen voor zorgen dat Nederland minstens voldoet aan de klimaatafspraken die in Parijs gemaakt zijn.

Download hier de concept-RES