Dow Terneuzen fabriek
Vanmiddag is in een persconferentie het Compensatiepakket Marinierskazerne voor Zeeland gepresenteerd. Het Rijk spreekt de intentie uit de Zeeuwse energietransitie te ondersteunen: er wordt gewerkt aan een Gigawatt waterstofhub, de elektriciteitsnetten voor de industrie worden onder de loep gelegd, er wordt onderzoek gedaan naar een flagship-project voor de afvang en hergebruik van CO2, Vlissingen krijgt €4 miljoen voor een aardgasvrije wijk en last but not least: energie wordt een speerpunt van het nieuwe Delta Kenniscentrum (HBO en WO) dat in Vlissingen zal worden gevestigd. Zo geven Rijk en regio samen richting aan een duurzame ontwikkeling van Zeeland.

Ter compensatie van het niet doorgaan van de Marinierskazerne in Vlissingen heeft Bernhard Wientjes een pakket aan compensatiemaatregelen opgesteld. De inhoud hiervan is vandaag door Staatssecretaris Raymond Knops tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Energietransitie maakt deel uit van het compensatiepakket.

Welke richting gaan Rijk en Zeeland samen op?

Gigawatt Waterstofhub Zeeland  - Gezien de huidige koppositie van Zeeland op het terrein van waterstof geven Rijk en regio een verdere impuls aan de ontwikkelingen van de waterstofeconomie gegeven. Gezamenlijk wordt een ontwikkelplan voor een Gigawatt Waterstofhub in Zeeland gemaakt. Zeeland heeft als tussendoel om uiterlijk in 2025 een demofabriek te realiseren inclusief een (grensoverschrijdende) waterstof backbone. Einddoel voor de regio is om in 2030 een grootschalige waterstoffabriek operationeel te hebben. Het Rijk zal hiervoor actief beschikbare subsidiemogelijkheden inzetten. Meer informatie over waterstof, in de Zeeuwse RES opgenomen, vindt u hier.

Duurzame warmte  - Vlissingen kan aanspraak maken op de regeling Programma Aardgasvrije Wijken. Deze middelen zijn bedoeld voor de verduurzaming van een wijk of buurt van circa 500 woningen. Indien het voorstel van Vlissingen voldoet aan de criteria, ontvangt de gemeente €4 miljoen voor 2021.

Kenniscentrum - In Vlissingen wordt een Delta Kenniscentrum opgericht, met de focus op energie, water en food. Een hoogwaardig centrum van onderwijs, onderzoek en kennisontwikkeling in de hele keten van mbo-hbo-wo. Arbeidsmarkt en scholing zijn essentiële voorwaarden voor het slagen van de energietransitie. Dit kenniscentrum geeft het Zeeuwse bedrijfsleven de kans energie-innovaties te ontwikkelen en ook de economische kansen van de energietransitie te verzilveren.

Elektrificatie  - De aanlanding van de stroom van windpark IJmuiden Ver is belangrijk voor de Zeeuwse ambities op het gebied van waterstof en elektrificatie. Voor het ontsluiten van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen is uitbreiding van het 380kV-netwerk noodzakelijk. In samenwerking met TenneT en de overheid wordt bepaald hoe deze ontsluiting het best kan worden gerealiseerd.

CCUS - Op korte termijn zal de Zeeuwse industrie de meeste winst kunnen halen door middel van het afvangen en hergebruiken van CO2. Om dit te kunnen realiseren is een CO2 infrastructuur benodigd. In Zeeland kan transport van CO2 plaats vinden via leidingen of via schip. Rijk en regio gaan samen de mogelijkheden en voorwaarden in beeld brengen om dit te kunnen realiseren. Daarvoor zal een CCUS flagship project in Zeeland ontwikkeld worden met de bijbehorende infrastructuur. 

Wind in de zeilen
Het compensatiepakket, op advies van dhr Wientjes