De structuurvisie De groene Kamers van Rilland is definitief vastgesteld
Op 28 juni 2022 is door de gemeenteraad van Reimerswaal de structuurvisie ‘’De Groene Kamers van Rilland’’ unaniem vastgesteld. De gemeente geeft hiermee aan ruimte te bieden aan duurzame ontwikkelingen die bijdragen aan de vijf urgente opgaven. De structuurvisie geeft richting en ruimtelijke kaders aan initiatieven die in het gebied plaats kunnen vinden. Meervoudig ruimtegebruik is hierin een uitgangspunt.

Opgaven
De vijf opgaven zijn:

  • verduurzamen van de landbouw;
  • beter benutten van zoetwater en optimaliseren van de waterhuishouding;
  • bijdragen aan de energietransitie;
  • verbeteren van de natuur en biodiversiteit en;
  • verbeteren van de leefomgeving en recreatie in het gebied.

Energieprojecten dienen als katalysator om andere moeilijk realiseerbare opgaven van de grond te krijgen, zoals de verduurzaming in de landbouw en verbeteren van de recreatiemogelijkheden. 

Inspraakprocedure
Voorafgaand aan de vaststelling heeft een inspraakperiode plaatsgevonden waarin verschillende inspraakreacties zijn ontvangen. Diverse reacties hebben geleid tot aanpassingen aan de concept structuurvisie.

Gemeente Reimerswaal wil partners, medeoverheden, initiatiefnemers, grondeigenaren én omgeving stimuleren aan de slag te gaan en gaat hiervoor een uitvoeringsprogramma opstellen.

Groene Kamers van Rilland
Bekijk hier alvast de vastgestelde structuurvisie en hier de video over de Groene Kamers van Rilland!