Organogram V2

Binnen de stuurgroep zijn alle initiërende partijen vertegenwoordigd: de Provincie Zeeland, Economische Impuls, Stedin/ DNWG, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Waterschap Scheldestromen. Tezamen dragen zij de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van de RES Zeeland. 

Het kernteam draagt de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse bestuur, de terugkoppeling naar en draagvlak binnen de eigen organisatie én heeft een faciliterende rol richting de programmamanagers van de sectortafels en de uitvoeringsorganisatie. De Programmamanagers van de sectortafels zijn belast met de taak om, binnen hun hoofdtafel en subtafels, projecten te identificeren, prioriteren en te realiseren. Realisatie vindt plaats in samenspraak met o.a. de 13 Zeeuwse Gemeenten en het Zeeuwse bedrijfsleven.

 

De stuurgroep

Het team van het Zeeuws Energieakkoord bestaat uit een stuurgroep, een kernteam, sectortafelvoorzitters en de leden van de sectortafels.

  • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland en voorzitter RES stuurgroep
  • Joost de Goffau, wethouder van de gemeente Goes
  • Gert van Kralingen, bestuurder van Waterschap Scheldestromen
  • Koen Verbogt, directeur netwerkbeheerder Stedin/DNWG
  • Dick ten Voorde, directeur Economische Impuls Zeeland
  • Martin Verbrugge, directeur Verbrugge Terminals
  • John Dane, Voorzitter College van Bestuur HZ

 

Het kernteam

Niels Elshof

Niels Elshof

Manager Energietransitie
Provincie Zeeland
Simon Nieuwkoop

Simon Nieuwkoop

Voorzitter Ambtelijk Kernteam
Martin Martens - Zeeuws Energieakkoord

Martin Martens

Manager Energietransitie
Stedin
Carola Helmendach-Nieuwenhuize

Carola Helmendach - Nieuwenhuize

Programmamanager Gebouwde Omgeving
Economische Impuls Zeeland
Martijn Hamelink, Programmamanager Elektriciteit RES-Zeeland

Martijn Hamelink

Programmamanager Elektriciteit
Stedin
Tom Stuij - Zeeuws Energieakkoord

Tom Stuij

Programmamanager Mobiliteit
openstaande vacature Zeeuws Energie Akkoord

Vacature

Strategische Communicatie RES
openstaande vacature Zeeuws Energie Akkoord

Vacature

Regio Coördinator Energietransitie

Sectortafels

De aanpak van overlegtafels per sector hebben we overgenomen van het landelijke Klimaatakkoord. Aan deze tafels komen kennis, kunde maar ook belangentegenstellingen bij elkaar en werken partijen samen aan een strategie per sector die Zeeland verder helpt. Aan de verschillende sectortafels hebben meer dan 100 partijen deelgenomen.

RES - Sectortafels - Zeeuws Energieakkoord

Elektriciteit

Voorzitter: Martijn Hamelink

De sectortafel Elektriciteit startte in het najaar van 2018. Aan de hoofdtafel hebben partijen uit verschillende hoeken van het energiespeelveld zitting, van marktpartijen tot de publieke sector en van netbeheerder tot natuur- en milieubeweging. De elektriciteitstafel heeft als doel om het volledige elektriciteitsverbruik in Zeeland uiterlijk 2030 volledig verduurzaamd te hebben. Daarnaast moet al die elektriciteit van de producent naar de gebruiker worden getransporteerd over een netwerk dat voldoende capaciteit heeft om de energietransitie mogelijk te maken. Uiteindelijk zal er in totaal 1.700 MW duurzame opwek in Zeeland opgesteld staan. Naast de hoofdtafel werken we met twee subtafels: Energie uit Water en Zon & Wind. De keuze voor een aparte tafel voor energie uit water is een logisch gevolg van het feit dat Zeeland een waterprovincie is: land in zee. Voor de subtafel Zon & Wind konden we voortbouwen op bestaande overlegstructuren van de Provincie, gemeenten en netbeheerder. Dit bestaande overleg over wind- en zonne-energie is voor de RES geïntensiveerd om zo de juiste locaties voor decentrale opwek te kunnen vaststellen.

Lees meer over de sectortafel elektriciteit

Mobiliteit

Voorzitter: Tom Stuij

De Zeeuwse sectortafel Mobiliteit is in de tweede helft van 2018 opgericht om gezamenlijk te werken aan een Zeeuwse strategie voor zero emissie mobiliteit in 2050. Alle betrokken partijen leverden een waardevolle bijdrage voor de zero emissie doelstelling. Er is een selectie gemaakt in het aantal partijen dat zitting nam aan tafel om de groep compact te houden. Niet alle partijen zijn vertegenwoordigd. Dit komt mede omdat niet elke partij een Zeeuwse vertegenwoordiger heeft. Maar de ontbrekende partijen zijn ofwel aan de landelijke tafel vertegenwoordigd; staan in contact met leden van de Zeeuwse sectortafel; of worden op een later moment betrokken. Het proces startte met een analyse van wat elke partij zelf aan CO2-reductie op het gebied van mobiliteit kan inbrengen. Daaraan werden de punten uit het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA) en het PBL-effecten rapport van 13 maart 2019 gespiegeld en verder en breder uitgewerkt. Elke partij leverde bouwstenen voor de RES aan. Dit samen vormt de aanzet van de Zeeuwse strategie in de weg naar zero emissie van de mobiliteit. Alle direct betrokken partijen, branche- en belangenorganisaties zullen bij de verdere en concrete uitwerkingen van de maatregelen worden betrokken. Na de publicatie van de RES 1.0 richt de sectortafel zich hoofdzakelijk op begeleiden van en assisteren bij de uitvoering van de startprojecten.

Lees meer over de sectortafel MOBILITEIT

Gebouwde Omgeving

Voorzitter: Carola Helmendach - Nieuwenhuize

Voor de gebouwde omgeving zijn er zes sub-tafels: sociale woningbouw, particuliere woningbouw, publiek vastgoed, commercieel vastgoed, recreatief vastgoed en Transitievisie Warmte (TVW). Dit is, op recreatie en TVW na, de indeling van de Klimaatmonitor, zodat we directe aansluiting hebben op landelijke benchmarkgegevens. Daarnaast is er een hoofdsectortafel. Sinds het voorjaar van 2019 is er samen met alle Zeeuwse gemeenten een extra tafel ingericht, om gezamenlijk te werken aan de TVW. De RES Gebouwde Omgeving faciliteert de gemeenten hierbij, zodat zij onderling kennis uit kunnen wisselen en gezamenlijk experts kunnen inschakelen. 

Aan de afzonderlijke tafels wordt gesproken over kenmerken, belangen en ontwikkelingen in de eigen sector. Zo heeft de sociale woningbouw met hele andere wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid te maken dan de recreatieve sector, en maakt een particuliere woningeigenaar andere afwegingen dan een commercieel bedrijf. Ook is gekeken naar de ervaringen binnen al lopende initiatieven, zowel binnen als buiten Zeeland, om te zien of die kansen voor de Zeeuwse gebouwde omgeving bieden.  

De hoofdsectortafel Gebouwde Omgeving geeft inhoudelijke ondersteuning aan de sub-sectortafels; zorgt voor afstemming tussen de sub-sectortafels; schrijft de sector-overkoepelende strategie, bewaakt het proces en de voortgang en stemt af met de sectortafels Mobiliteit en Elektriciteit.  

Sinds het najaar van 2018 is er aan de tafels Gebouwde Omgeving heel hard gewerkt aan het opstellen van de RES. In totaal zitten er aan de tafels ruim 80 personen van 55 Zeeuwse organisaties, belangenverenigingen, bedrijven en overheden. Bij de samenstelling van de tafels is zo breed mogelijk uitgenodigd zodat alle partijen die betrokken wilden worden, dat ook konden. Medio 2019 is het aantal vertegenwoordigers aan de tafels enigszins teruggebracht, om het proces beheersbaar te houden. Sinds die tijd wordt er gerichter met kleine doelgroepen gewerkt aan het opzetten van startprojecten, die bijdragen aan de uitvoering van de strategie. De tafel Gebouwde omgeving kiest er voor om eerst aan de slag te gaan met die doelgroepen waar het energieverbruik het hoogste is en waar de meeste impact is te realiseren.

Lees meer over de sectortafel gebouwde omgeving