Hoe is het ZEA ontstaan

Klimaatakkoord van Parijs

De Conference of Parties (CoP) die eind 2015 in Parijs werd gehouden, heeft een nieuw Klimaatakkoord opgeleverd. In 2020 treedt dit Klimaatakkoord in werking, zodra meer dan 55 landen met meer dan 55% van de mondiale uitstoot het akkoord hebben geratificeerd. Aan het akkoord doen 195 landen mee, waaronder dus ook Nederland.

Klimaatakkoord Nederland

In 2019 ondertekenden Nederlandse overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Nederlandse klimaatakkoord. Om de doelen te behalen is Nederland opgedeeld in dertig regio's. De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering. Zeeland heeft van nature veel te bieden als het gaat om energie. We hebben de zon, het water, de wind en het getij.

In onze energiestrategie (RES) hebben we bepaald hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Bij het opstellen van de RES kijken we naar drie sectoren: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Deze thema’s stellen in de RES concrete doelen en maatregelen vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. Dat doen ze voor de lange en korte termijn. Niet alles kan in één keer worden omgezet naar duurzame energievormen.

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Het doel is om met elkaar de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celsius opwarmt en we overal serieuze problemen krijgen. Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. Meer informatie vind je op www.npres.nl 

De 30 RES regios en energietransitie

In totaal zijn er 30 RES regio's in Nederland die eigen plannen maken om de klimaatdoelen te halen. Allemaal zijn ze er bewust van dat er stappen nodig zijn om de schade als gevolg van deze klimaatverandering te beperken en de wereld leefbaar te houden. Het proces van het overgaan op schone vormen van energieopwekking, noemen we de energietransitie. Duurzame energieopwekking is dé verandering van deze eeuw. In 2050 zijn benzine, diesel en gas iconen uit het verleden.

Zeeuws Energieakkoord

In deze energietransitie is het belangrijk dat energie betaalbaar en betrouwbaar blijft voor iedereen. Daar moeten alle RES regio's, en dus ook wij Zeeuwen, mee aan de slag. We zorgen samen dat de Zeeuwse ‘voetafdruk’ zo klein mogelijk wordt. Samen werken we aan een transitie waar de straks trots op mogen zijn, zoals we ook trots zijn op onze Deltawerken.

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers werken samen onder de naam Zeeuws Energieakkoord. Dit samenwerkingsverband stuurt het maken van de RES aan. De initiatiefnemers zijn: Stedin, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Samen streven we ervoor om de doelen die in het Zeeuws Energieakkoord staan (de RES)  te halen!

Kaart RES - Zeeuws Energieakkoord

Hoe pakken we dat aan?

Regionaal maatwerk vinden we belangrijk. We zetten zoveel mogelijk kennis en expertise in om aan een schoon en duurzaam Zeeland te bouwen. Samen denken we goed na over hoe we de energietransitie in Zeeland gaan vormgeven en uitvoeren. Hierbij kijken we goed naar de kansen voor schone en duurzame bronnen. Van zelfvoorzienend wonen tot aan elektrische auto’s, van fabriek tot boerderij; in alle sectoren zoeken we naar duurzame en slimme oplossingen. Op een manier die bij Zeeland past.

RES Zeeland tijdlijn - Zeeuws Energieakkoord

In het voorjaar van 2019 zijn bouwstenen gepubliceerd van de drie sectoren, en tijdens drie inloopavonden besproken met inwoners, raadsleden en statenleden. In de zomer van 2019 zijn deze bouwstenen samengekomen in een eerste concept Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Deze bespraken we in het najaar met alle Zeeuwse partners, met gemeenteraden en Provinciale Staten, met het ministerie en met onze buurregio’s. Op 10 maart 2020 publiceerden we als eerste RES-regio de RES 1.0. Deze vormt dan als het ware de Zeeuwse invulling van het landelijk Klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws!