Zeeuws Energieakkoord

De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Regionaal maatwerk vinden we erg belangrijk.

Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord stuurt het maken van de RES aan. Bij het opstellen van de RES behandelen we drie sectoren: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. De tafels stellen in de RES concrete doelen en maatregelen vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. Dat doen ze voor de lange en korte termijn. Niet alles kan immers in één keer worden omgezet naar duurzame energievormen. Aan de tafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. De insteek is ook dat we door regionale samenwerking kosten besparen en daarmee de transitie betaalbaar houden.

Planning

In het voorjaar van 2019 zijn bouwstenen gepubliceerd  van de drie sectoren, en tijdens drie inloopavondne besproken met inwoners, raadsleden en statenleden. In de zomer van 2019 komen deze bouwstenen samen in een eerste concept Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Die bespreken we met alle Zeeuwse partners, met het ministerie en met onze buurregio’s. Het najaar kan vervolgens worden benut om het concept te verbeteren. Doel is dat er eind 2019 een RES in Zeeland wordt opgeleverd, die wordt vastgesteld door alle overheden en partners. Deze vormt dan als het ware de Zeeuwse invulling van het landelijk Klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws! Schematisch ziet onze planning er als volgt uit:

Planning RES Zeeland

(het opstellen van de RES is de groene lijn in het schema)

Het kernteam faciliteert

Het proces om te komen tot een RES wordt gefaciliteerd door een kernteam. Deze partijen betalen samen ook de proceskosten. Het bestuurlijk kernteam bestaat uit:

  • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde energie en klimaat van de Provincie Zeeland
  • Derk Alssema, wethouder van de gemeente Goes
  • Peter Ploegaert, wethouder van de gemeente Sluis
  • Gert van Kralingen, bestuurder van Waterschap Scheldestromen
  • Koen Verbogt, directeur netwerkbeheerder Enduris/DNWG
  • Dick ten Voorde, directeur Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls

De bestuurders worden voor de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk kernteam, gevormd door Gido Willemse (Enduris/DNWG, voorzitter), Evert Swart (Waterschap Scheldestromen, secretaris), Mathieu van Woerkom (provincie Zeeland), Marcel Aanen (gemeente Borsele) en Carola Helmendach (Economische Impuls).