Zeeuws Energieakkoord

Wat is een RES?

De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord: Parijs op z’n Zeeuws. In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen. Regionaal maatwerk vinden we erg belangrijk.

Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord stuurt het maken van de RES aan. Bij het opstellen van de RES behandelen we drie sectoren: Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit. De tafels stellen in de RES concrete doelen en maatregelen vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2. Dat doen ze voor de lange en korte termijn. Niet alles kan immers in één keer worden omgezet naar duurzame energievormen. Aan de tafels kijken de partners vooral naar goede bestaande initiatieven en bouwen die verder uit waar nodig. De insteek is ook dat we door regionale samenwerking kosten besparen en daarmee de transitie betaalbaar houden.

Integraliteit

Gedurende de rit is besloten om ook hoofdstukken toe te voegen over industrie, landbouw en arbeidsmarkt/scholing. Deze onderwerpen worden niet altijd aangestuurd via de RES, maar het is belangrijk energieplannen in een regio integraal aan te sturen.

Planning

In het voorjaar van 2019 zijn bouwstenen gepubliceerd  van de drie sectoren, en tijdens drie inloopavondne besproken met inwoners, raadsleden en statenleden. In de zomer van 2019 zijn deze bouwstenen samengekomen in een eerste concept Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Die werd in het najaar besproken met alle Zeeuwse partners, met gemeenteraden en Provinciale Staten, met het ministerie en met onze buurregio’s. Met alle opgehaalde input is het document vervolgens verbeterd. In februari 2020 is de RES 1.0 voor Zeeland opgeleverd, die in het voorjaar kan worden vastgesteld door alle overheden en partners. Schematisch ziet onze planning er als volgt uit:

Planning RES Zeeland

(het opstellen van de RES is de groene lijn in het schema)

Het kernteam faciliteert

Het proces om te komen tot een RES werd gefaciliteerd door een kernteam. Dit kernteam pakt nu ook de uitvoering op. Deze partijen betalen samen de proceskosten. Het bestuurlijk kernteam bestaat uit:

  • Jo-Annes de Bat, gedeputeerde energie en klimaat van de Provincie Zeeland
  • Derk Alssema, wethouder van de gemeente Goes
  • Peter Ploegaert, wethouder van de gemeente Sluis
  • Gert van Kralingen, bestuurder van Waterschap Scheldestromen
  • Koen Verbogt, directeur netwerkbeheerder Enduris/DNWG
  • Dick ten Voorde, directeur Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls
  • Martin Verbrugge, directeur Verbrugge Terminals
  • John Dane, Voorzitter College van Bestuur HZ

De bestuurders worden voor de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk kernteam, gevormd door Gido Willemse (Enduris/DNWG, voorzitter), Evert Swart (Waterschap Scheldestromen, secretaris), Mathieu van Woerkom (provincie Zeeland), Marcel Aanen (gemeente Borsele) en Carola Helmendach (Economische Impuls).