RES 1.0

Download hier de RES 1.0

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dit akkoord is de Nederlandse vertaling van het Klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990. In 20250 moet dit ongeveer 95% minder CO2 zijn.  Eén van de andere afspraken is dat Nederland in 30 “energieregio’s” opgedeeld wordt om regionaal de landelijk gemaakte afspraken te onderzoeken en uit te voeren. Elke regio zal hiervoor zijn eigen Regionale Energiestrategie (RES) ontwikkelen, waarin de regionale keuzes centraal staan. Deze RES’en worden door de regionale overheden bepaalt.

Na een succesvolle Zeeuwse Energiedialoog (2017) hebben de 13 Zeeuwse gemeenten, het Waterschap Scheldestromen, de Provincie Zeeland, Netbeheerder Stedin en Impuls Zeeland de handen ineengeslagen om de RES Zeeland gezamenlijk te ontwikkelen. Dit is gebeurd onder de gezamenlijke noemer het Zeeuws Energieakkoord. 

Meer dan 100 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties, inwoners (collectieven) en de regionale overheden hebben actief bijgedragen. Begin 2020 is de RES 1.0 gepubliceerd en in oktober 2020 hebben alle Zeeuwse overheden deze vastgesteld.