In de RES 1.0 staan de Zeeuwse mogelijkheden, met betrekking tot hoe het klimaatakkoord in de RES-regio Zeeland tot stand komt. Om daadwerkelijk de RES 1.0 uit te kunnen voeren geeft het Uitvoeringsplan RES 1.0 de richting aan. De doelstelling van het Uitvoeringsplan RES 1.0 bestaat uit meerdere punten: 

Bestuurlijke overeenkomst 

  • Dit uitvoeringsplan is de uitwerking van de RES 1.0  die in 2020 is vastgesteld door de Zeeuwse overheden. De RES 1.0 bevat de beleidskaders voor de uitvoering en is in feite de gezamenlijke bestuursopdracht; 
  •  Dit uitvoeringsplan biedt een kader en overeenkomst waarin zowel de bestuurlijke afspraken over de opgaven waaraan gewerkt wordt,  als de inzet van de verantwoordelijke en betrokken partijen, vastgelegd worden; 
  • Door het vaststellen van het uitvoeringsplan door de lokale Zeeuwse overheden (Provincie, 13 gemeenten, Waterschap Scheldestromen en Stedin) gaan deze partijen een commitment aan waardoor de uitvoering van de RES geborgd wordt. De vrijblijvendheid is voorbij: de lokale Zeeuwse overheden verbinden zich aan de te leveren inspanningen en middelen om de, in de RES 1.0 gemaakte afspraken, te realiseren. 

Beschrijving prioriteiten en hoe deze uitgevoerd gaan worden 

  • De RES 1.0 is de gezamenlijke agenda en leidraad voor het Zeeuwse handelen bij de energietransitie; 
  • Een centrale doelstelling van dit uitvoeringsplan is te omschrijven hoe in de periode 2021-2023 uitvoering wordt geven aan het bereiken van de doelstellingen van de RES 1.0. Vanuit alle mogelijkheden zijn een aantal prioriteiten en startprojecten gedestilleerd en vertaald naar concrete activiteiten; 
  • Tevens worden de spelregels in de samenwerking, de governance, en hoe voortgang, monitoring, rapportage en bijsturing plaats vinden, beschreven. 

Het Uitvoeringsplan is al door een groot aantal Zeeuwse overheden vastgesteld. Maar nog niet door allen.  Onderaan deze pagina kun je het uitvoeringsplan downloaden.

Handvat voor de RES 2.0 

  • Dit  Uitvoeringsplan  is bovendien een vervolg-uitnodiging aan alle partners om samen met het ZEA (verder) vorm te geven aan de energietransitie in Zeeland, middels de ontwikkeling van de RES 2.0

Uitvoeringsplan RES 1.0